توسعه سینا

productviewمجتمع تجاری و اداری وائین شهریار

مجتمع تجاری و اداری وائین شهریار

0 امتیاز

شهریار،شهرک وائین، روبروی دادگستری،ابتدای خیابان امام خمینی

مساحت زمین : 5537 متر مربع

بنای کل : 25621 مترمربع

بنای مفید: 13501 مترمربع

(4833 متر مربع تجاری ، 3381 مترمربع اداری، 3249 مترمربع مهمانسرا و 2078 مترمربع تالار )

تعداد طبقات :11 طبقه (زیرزمین (3-, 2-,1-)، همکف ، طبقه اول تا ششم و نیم طبقه)

تعداد واحدها : 168واحد تجاری و 104واحد اداری {زیرزمین 3- و2- ( انباری و پارکینگ و مشاعات )، زیرزمین 1- ( تجاری و پارکینگ و مشاعات تجاری)، همکف ( تجاری و مشاعات تجاری و پارکینگ )، طبقه اول ( تجاری و مشاعات تجاری )، طبقات دوم و سوم ( اداری و مشاعات اداری ) ، طبقات چهارم و پنجم ( مهمانسرا و مشاعات)، طبقه ششم ( تالار و مشاعات و نیم طبقه تالار ) }

تلفن تماس با دفتر مرکزی فروش تهران : 88554757

تلفن دفتر فروش : 65329441-021