معرفی شرکت

شرکت توسعه سینا

245pagesشرکت توسعه سینا


شرکت توسعه سینا با مالکیت صد درصدی بانک سینا تحت شماره307102 در تاریخ 1386/8/5در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت به مبلغ چهارصدو هفتاد میلیارد ریال منقسم به نهصدوچهل میلیون سهم پانصد هزار ریالی با نام و تمام پرداخت شده می باشد .

شرکت توسعه سینا در جهت نیل به اهداف استراتژیک خویش مفتخر به اجرای پروژه های متعدد ساختمان سازی مطابق با استانداردهای روز کشور در دوران فعالیت خود بوده و همواره در راستای کارآمدی هرچه بیشتر، خود را به امکانات فنی،علمی و اجرایی متناسب با نیازهای شرکت تجهیز می نماید.لینک های مرتبط