مدیریت طرح

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا


خدمات مدیریت طرح (MC) بر پروژه های بانک سینا و در صورت وجود ظرفیت ، قبول خدمات مدیر طرح برای پروژه های دیگر

  • مدیریت طرح که نمایندگی تخصصی کارفرما را تأمین می کند به عنوان فاکتور چهارم به ساختار کلاسیک کارفرما - مشاور و پیمانکار اضافه می گردد، اثر بخش بودن و میزان دخالت در افزایش کیفیت پروژه های بانک سینا ایجاب می کند که خدمات مدیریت طرح در پروژه های ساختمانی و بانک سینا در مراحل تعریف،طراحی و اجراء از طرف توسعه سینا ارائه می گردد.
  • توانائی ارائه خدمات مدیریت طرح شرکت در حدی است که می توان برای دستگاه های اجرائی نیز به ارائه این خدمت پرداخت .