سرمایه گذاری

شرکت توسعه سینا

220pagesشرکت توسعه سینا


الف : پروژه های سرمایه گذاری شرکت :

- پروژه های در حال ساخت شرکت :

1. مجتمع تجاری اداری سینای آزادی

2. مجتمع مسکونی شهرزاد

- پروژه های ساخته شده :

1. مجتمع تجاری ، اداری سینای تبریز

2. مجتمع اداری سینای پارسا

3. مجتمع تجاری اداری سینای رشت

4. مجتمع تجاری مسکونی سینای ساری

5. مجتمع مسکونی قیطریه

ب : پروژه های مدیریت طرح

1. سایت پشتیبان داده های اصفهان

2. مجتمع تجاری ارم

3. مجتمع تجاری مسکونی الهام تبریز که در مرحله طراحی است

ج : پروژه های مدیریت پیمان

1. عملیات تکمیلی ( ساختمانی و تأسیساتی ) مجتمع تجاری اداری وائین شهریار

د : پروژه های نظارت شعب بانک سینالینک های مرتبط