فعالیت ها

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا


فعالیتهای شرکت توسعه سینا در زمینه های زیر می باشد :

· خدمات مدیریت طرح (MC) بر پروژه‌های بانک سینا و درصورت وجود ظرفیت، قبول خدمات مدیر طرح برای پروژه‌های دیگر

· سرمایه‌گذاری ( E.P.C.F) در پروژه‌های ساختمانی تجاری، اداری و مسکونی شامل خرید زمین، اخذ جواز و طراحی فاز یک و دو و ساخت از طریق واحد مدیریت ساخت شرکت :

o طراحی و مهندسی با تمرکز به بهینه سازی و روزآمدی تکنولوژیک

o تهیه و تدارک مصالح استاندارد با فن‌آوری مناسب و نوین

o ساخت پروژه‌ها با بهره‌گیری از روش‌های روزآمد از طریق بکارگیری پیمانکاران فرعی (پی‌سازی، اسکلت، سفت‌کاری، برق، تاسیسات، نازک کاری، نما)

· سرمایه گذاری در پروژه‌های سودآور ساختمانی که تامین منابع آن ترجیحاً با بانک سینا و یا سایر اشخاص می باشد و انجام خدمات مهندسی طرح و ساخت و یا مدیریت طرح آن با شرکت توسعه سینا باشد و یا انواع روش های مشارکتی که از نظر توجیه اقتصادی و فعالیت فنی مقرون به صرفه شرکت باشد.

· سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار بورسی

· خدمات فنی و مهندسی و کارشناسی ساختمانی برای بانک سینا، نظارت عالیه بر بازسازی شعب بانک شامل کنترل نقشه‌ها و قراردادها و نظارت بر حسن انجام کار و رسیدگی به صورت وضعیت‌های مربوطهلینک های مرتبط