کنترل کیفیت

شرکت توسعه سینا

212pagesشرکت توسعه سینا


سیستم کنترل کیفیت در فعالیت های پروژه های شرکت اعم ازسرمایه گذاری، خدمات مدیریت طرح یا نظارت عالیه از ارکان مهم فعالیت های طراحی، ساخت و خدمات مهندسی این شرکت می باشد .

آزمایش های خاک و ژئوتکنیک، آزمایش های مصالح، آزمایش های بتن ، آزمایش های فولاد، آزمایش های قسمت جوش، کنترل مضاعف طراحی و غیره از جمله مواردی هستند که با توجه به آنها طی طریق تقویت کیفی فعالیت ها و المانهای ساختمان رعایت می شود.