اهداف

شرکت توسعه سینا

211pagesشرکت توسعه سینا


اهداف برنامه شرکت شامل سه هدف اساسی زیر می باشد:

· تبدیل شرکت به شرکتی با امکانات فنی، علمی و اجرائی کافی و مناسب فعالیتهای بزرگ

· شرکتی حرفه مند

· تحصیل سود مناسب سالیانه و جوابگوی سرمایه بکار گرفته شده