خط مشی شرکت

شرکت توسعه سینا

209pagesشرکت توسعه سینا


مقدمه

شیوۀ مدیریت در اداره شرکت بر بنیاد تفکر بخش خصوصی استوار است. رفتارهایی از جمله هزینه و فایده اقتصادی، اقدامات و توجه به عملکرد و کارآمدی جریان دارد. افزایش بهره وری و پاسخگویی مدیران، ارزیابی مستمر عملکردو کارآیی و اثربخشی درمسیر اهداف خط مشی شرکت را تشکیل میدهد.

۱- چشم انداز

شرکت توسعه سینا خدمات زیر را در دستور انجام دارد :

۱-۱ فعالیت های شرکت

 • فعالیت های EPCF شامل :

· طراحی و خدمات مهندسی

· ساخت و اجرای پروژه های ساختمانی

· سرمایه گذاری در پروژه های سودآور که مدیریت مالی آن با شرکت توسعه سینا و طراحی و ساخت با شرکتهای دیگر باشد و از نظر فنی شرکت می تواند خدمات مدیرطرح را بعنوان کارفرمای متخصص نیز انجام دهد.

 • مدیریت طرح (MC)
 • سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار (از طریق کارگزاران بورس)

۱-۲ اصول حاکم بر فعالیت های شرکت

 • پای بندی به اخلاق حرفه ای همراه با هدایت شرکت به عنوان الگویی مناسب در محدوده فعالیت و اقدامات
 • گرایش به شیوه انبوه سازی به منظور بهینه کردن هزینه ها و کاهش قیمت محصولات
 • طراحی و ساخت با توجه به استانداردها و سلیقه ها
 • استفاده از فن آوریهای روزآمد در طراحی و ساخت و مدیریت با تأکید به نوآوری در درون شرکت
 • تحصیل سود حداکثر در کنار توجه به منافع اجتماعی و رویکرد منطبق با برنامه ها

۲- مأموریتها

 • ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری برای سهامداران
 • تحصیل منافع مالی و اقتصادی
 • پاسخگویی به توقعات و نیازهای سهامدار به عنوان شرکت تخصصی امین
 • تمرکز فعالیت در بخش مسکن و تولید واحدهای اداری، تجاری و مسکونی در کنار سایر فعالیتها
 • توسعه فعالیت ها با استفاده از سایر منابع مانند مشارکت و پیش فروش

۳- تأکیدهای تحقق مأموریتها

 • استقرار سازمانی کوچک، انعطاف پذیر، متخصص، علاقه مند و دلسوز، با توانایی های قابل توجه مدیریتی اجرایی، فنی، حقوقی و ارتباطی برای تحقق مأموریت ها
 • حفظ حقوق سهامدار و رعایت مصوبات
 • عملکرد شفاف و روشن، گزارشات و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام
 • استقرار سامانه های مدیریتی و اجرایی روز آمد و توجه به ارزیابی مستمر و اصلاح دائم روندها و فرآیندها

۴- شاخصهای تحقق چشم انداز

اين شاخص ها ملاک سنجش شرکت از نظر اهداف و برنامه نسبت به ساير شرکتهاي مشابه خواهد بود
( نرخ هزينه سرمايه ۲۵ درصد ساليانه فرض ميشود)

۴-۱ سرمایه گذاری، طرح و ساخت

ميزان طراحي و ساخت از نظر کاربري تجاري ، اداري و مسکوني و متراژ مفيد و کل و تعداد طبقه

 • خود ويژه بودن و کم نظير بودن از نظر طراحي و يا شيوه و فن آوري ساخت
 • حجم سرمايه گذاري شرکت از طريق مستقيم (سرمايه) و غيرمستقيم ( تسهيلات، مشارکت و پيش فروش)
 • قيمت تمام شده (هرمترمربع زيربناي مفيد و با احتساب طبقه و منطقه)
 • کيفيت توليد: بررسي و تحليل نقشه ها و ساخت، بررسي و تحليل تست هاي انجام شده، نقشه هاي چون ساخت (ميزان تغييرات نسبت به طراحي اوليه)، اعلام رضايت مشتريان و خريداران براساس روش هاي علمي نظرسنجي
 • محاسبه بهرهوري (سرمايه، نيروي کار، ابزار توليد)
 • محاسبه سود و دوره بازگشت سرمايه، پروژههاي اجرا شده در پايان دوره اجرا و مقايسه همين شاخصها در گزارش توجيهي تهيه شده در ابتداي پروژه
 • رعايت برنامه زماني و مالي پروژهها و تحليل انحراف آن (ميانگين وزني تأخير در اجرا، ميانگين وزني افزايش هزينهها)
 • بررسي علل تغيير در پيش بيني هاي گزارش توجيهي اوليه (تغيير در قيمت ساخت، تغيير مدت اجرا، تغيير در قيمت فروش)
 • تجزيه و تحليل عملکرد و محاسبه شاخص هاي مالي مانند کارآيي و غيره

۴-۲ خدمات مدیر طرح و نظارت عالیه

ميزان درآمد کسب شده ساليانه در خدمات فني و مهندسي ارائه شده در مديريت طرح، مديريت تهيه طرحهاي فاز ۱و۲ ، نظارت عاليه بر بازسازي ونوسازي و بهينه سازي شعب بانک سينا و ساير موارد.

 • اثربخشي مهندسي و ميزان دخالت در افزايش کيفيت پروژه هاي کارفرما که شرکت خدمات فني و مهندسي مديريت طرح را ارائه مي دهد و يا بر پروژه کارفرما بر حسن انجام کار نظارت مي نمايد.
 • مقايسه حجم ريالي قراردادهاي منعقد شده و ميزان انرژي سازماني و فرصت مصروف شده شرکت
 • مقايسه هزينه- درآمد با قسمت هاي ديگر فعاليت مانند طرح و ساخت يا سرمايه گذاري ساختمان

۴-۳ بورس

 • ميزان درآمد کسب شده ساليانه نسبت به ميزان سرمايه (هزينه سرمايه)
 • محاسبه هزينه- فايده در دوره هاي کوتاه مدت و ميان مدت

مدیریت شرکت توسعه سینا