هیئت مدیره

شرکت توسعه سینا

208pagesشرکت توسعه سینا


اعضاء هیأت مدیره

1- آقای رضا مددی رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت صرافی سینا

2- آقای حمید احمدی نائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

3- آقای محمدعلی مهدی سلطانی عضو هیأت مدیره به نمایندگی از بانک سینا