هیئت مدیره

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا


بانک سینا (سهامی عام)

به نمایندگی آقای چنگیز مروج

رئیس هئیت مدیره

شرکت صرافی سینا

به نمایندگی آقای علی خدابخش

نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

به نمایندگی آقای حمید احمدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل