معرفی شرکت

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا  با مالکیت صد درصدی بانک سینا تحت شماره307102 در تاریخ 1386/8/5در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت به مبلغ نهصدوچهل میلیارد ریال منقسم به نهصدوچهل میلیون سهم یکهزار ریالی با نام و تمام پرداخت شده می باشد .

شرکت توسعه سینا در جهت نیل به اهداف استراتژیک خویش مفتخر به اجرای پروژه های متعدد ساختمان سازی مطابق  با استانداردهای روز کشور در دوران فعالیت خود بوده و همواره در راستای کارآمدی هرچه بیشتر، خود را به امکانات فنی،علمی و اجرایی متناسب با نیازهای شرکت تجهیز می نماید.


لینک های مرتبط