سرمایه گذاری

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا

الف : پروژه های سرمایه گذاری شرکت :

     - پروژه های در حال ساخت شرکت :

           1. مجتمع تجاری اداری سینای آزادی

           2. مجتمع مسکونی شهرزاد

    - پروژه های ساخته شده  :

           1. مجتمع تجاری ، اداری سینای  تبریز

           2. مجتمع  اداری سینای  پارسا

           3. مجتمع تجاری اداری سینای رشت

           4. مجتمع تجاری مسکونی سینای ساری

           5. مجتمع مسکونی قیطریه

ب : پروژه های مدیریت طرح

           1. سایت پشتیبان داده های  اصفهان

           2. مجتمع تجاری ارم

          3. مجتمع تجاری مسکونی الهام تبریز که در مرحله طراحی است

ج : پروژه های مدیریت پیمان

          1. عملیات تکمیلی ( ساختمانی و تأسیساتی ) مجتمع تجاری اداری وائین شهریار

د : پروژه های نظارت شعب بانک سینا


لینک های مرتبط