اهداف

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا

اهداف برنامه شرکت شامل سه هدف اساسی زیر می باشد:

·       تبدیل شرکت به شرکتی با امکانات فنی، علمی و اجرائی کافی و مناسب فعالیتهای بزرگ

·       شرکتی حرفه مند

·         تحصیل سود مناسب سالیانه و جوابگوی سرمایه بکار گرفته شده