صفحه اصلی

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا

شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره307102 در تاریخ 1386/8/5 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. درحال حاضر این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک سینا (سهامی عام) است.سرمایه شرکت به مبلغ چهارصد و بیست و شش میلیارد ریال منقسم به چهارصد و بیست و شش میلیون سهم یک هزار ریالی با نام و تمام پرداخت شده می باشد .

پروژه در حال اجرا : آزادی